--- Go to the 'Hyakunin Isshu Series' Front Page ---

Prints one by one

Here are the 100 poets in the traditional order, from oldest (7th century) to 'newest' (13th century). Scroll down through the list to find the poet you want, and then click ...

 1. Emperor Tenchi
 2. Empress Jito
 3. Kakinomoto no Hitomaro
 4. Yamabe no Akahito
 5. Sarumaru Dayu
 6. Otomo no Yakamochi
 7. Abe no Nakamaro
 8. The Monk Kisen
 9. Ono no Komachi
 10. Semi Maru
 11. Ono no Takamura
 12. The Abbot Henjo
 13. Retired Emperor Yozei
 14. Kamakura no Sadajin
 15. Emperor Koko
 16. Ariwara no Yukihira
 17. Ariwara no Narihira
 18. Fujiwara no Toshiyuki
 19. Lady Ise
 20. Prince Motoyoshi
 21. The Monk Sosei
 22. Funya no Yasuhide
 23. Oe no Chisato
 24. Sugawara no Michizane
 25. Fujiwara no Sadakata
 26. Prince Teishin
 27. Fujiwara no Kanesuke
 28. Minamoto no Muneyuki
 29. Oshiko-uchi no Mitsune
 30. Mibu no Tadamine
 31. Saka-no-ue no Korenori
 32. Harumichi no Tsuraki
 33. Ki no Tomonori
 1. Fujiwara no Okikaze
 2. Ki no Tsurayuki
 3. Kiyohara no Fukayabu
 4. Funya no Asayasu
 5. Lady Ukon
 6. Minamoto no Hitoshi
 7. Taira no Kanemori
 8. Mibu no Tadami
 9. Kiyohara no Motosuke
 10. Fujiwara no Atsutada
 11. Fujiwara no Asatada
 12. Prince Kentoku
 13. Sone no Yoshitada
 14. The Monk Egyo
 15. Minamoto no Shigeyuki
 16. Onakatomi no Yoshinobu
 17. Fujiwara no Yoshitaka
 18. Fujiwara no Sanekata
 19. Fujiwara no Michinobu
 20. Mother of Michitsuna
 21. Takako, mother of Gido Sanshi
 22. Fujiwara no Kinto
 23. Lady Izumi Shikibu
 24. Lady Murasaki Shikibu
 25. Lady Katako
 26. Lady Akazome Emon
 27. Lady Koshikibu
 28. Lady Ise no Taifu
 29. Lady Sei Shonagon
 30. Sakyo no Daibu Michimasa
 31. Fujiwara no Sadayori
 32. Lady Sagami
 33. Former Chief Abbot Gyoson
 1. Lady Suo
 2. Emperor Sanjo
 3. The Monk Noin
 4. The Monk Ryozen
 5. Chief Minister Tsunenobu
 6. Lady-in-Waiting Kii
 7. Gonchunagon Masafusa
 8. Minamoto no Toshiyori
 9. Fujiwara no Mototoshi
 10. Fujiwara no Tadamichi
 11. Emperor Sutoku
 12. Minamoto no Kanemasa
 13. Fujiwara no Akisuke
 14. Lady Horikawa
 15. Fujiwara no Sanesada
 16. The Monk Doin
 17. Fujiwara no Toshinari
 18. Fujiwara no Kiyosuke
 19. The Monk Shun-e
 20. The Monk Saigyo
 21. The Monk Jakuren
 22. Stewardess of the Empress Koka
 23. Princess Shokushi
 24. Lady-in-Waiting Sukeko
 25. The Regent Fujiwara no Yoshitsune
 26. Lady Sanuki
 27. Minamoto no Sanetomo
 28. Fujiwara no Masatsune
 29. Chief Abbot Jien
 30. Fujiwara no Kintsune
 31. Fujiwara no Sadaie
 32. Fujiwara no Ietaka
 33. Retired Emperor Gotoba
 34. Emperor Juntoku

Do you have a 17" or larger monitor (set to 1024 x 768 or better resolution)? If so, you can see a display of 50 of these prints all together ... Stretch your browser window to cover the full screen, 'hide' your Toolbar to give you more room, and then select either the first 50 prints, or the second 50 prints.